Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення май­стерності педагога.
Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Її функції полягають у визначені системи заходів, спря­мованих на досягнення найкращих результатів (плануван­ня); у діяльності з удосконалення структури і змісту мето­дичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні спів­відношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимога­ми суспільства до якості роботи працівників освіти (діагнос­тична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово но­вих положень навчально-виховної роботи, у формуванні, екс­периментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (від­новлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих методик (коригую­ча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження до­сягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); на­лагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нор­мативним вимогам (контрольно-інформаційна).
Методична робота покликана стимулювати підвищен­ня наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

Методична робота здійснюється за такими напрямами

1.  Поглиблення філософсько-педагогічних знань. Спря­моване на вивчення педагогічної теорії та методики на­вчання й виховання, психології, етики, естетики, поглиб­лення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання.
2.  Вивчення принципів розвитку української національ­ної школи. Передба­чає збагачення педагогічних працівни­ків надбаннями української педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії та досягнень науки з викладан­ня конкретних предметів, оволодіння сучасними наукови­ми методами, освоєння оновлених програм і підручників.
3.  Освоєння методики викладання додаткових пред­метів. Охоплює вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуван­ням наочних посібників, дидактичних матеріалів.
4.  Систематичне інформування про нові методичні розробки. Полягає у систематичному вивченні інструктивно-методичних матеріалів стосовно змісту і методики на­вчально-виховної роботи.
5.  Оволодіння науково-дослідними навичками. Сприяє формуванню дослід­ниць­ких умінь, організації власного теоретичного пошуку, аналізу та оцінювання результатів педагогічних досліджень.

З метою реалізації основних принципів організації методичної роботи в школі, затверджено її структуру та форми:


Записи вебінарів у рамках програми "Партнерство в навчанні"
Використання ІКТ на уроках фізики та астрономії
http://www.youtube.com/watch?v=T9Xac8fihNU 
Використання ІКТ на уроках математики
http://www.youtube.com/watch?v=c-LysBKsTEM&feature=youtu.be
Використання ІКТ на уроках історії
http://www.youtube.com/watch?v=61bD2cz9PAg
Використання ІКТ на уроках біології
http://www.youtube.com/watch?v=zr570umHdqk