Навчальні плани

•Лист МОНУ від 07.06.2017 № 1/9-315 “Про структуру  2017-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”.•

•для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572; (зі змінами згідно з наказами МОНУ від 16.04.2014 №460, від 11.07.2017 №1015)

•для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, в редакції наказами МОН України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 №1465, від 11.07.2017 №1015)

•для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказами МОН України  від 29.05.2014 № 657, від 11.07.2017 №1015)

Для ЗНЗ для дітей з особливими освітніми потребами

•Для підготовчого , 1-4 класів – за  Типовими начальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (початкова школа, затвердженими наказом МОНУ від 28.01.2014  №80 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.02.2014 №133 та від 15.07.2014 №828.).

•Для учнів 1-4 класів – за  Типовим начальним планом із інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня  (початкова школа, затвердженими наказом МОНУ від 21.07.2017  №1081

•5-8 класи  за  Типовими начальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку затвердженими наказом МОНУ від 22.04.2014  №504 зі змінами внесеними наказом  МОНУ від 11.06.2014 року №701

Структура навчального року

•І семестр – 01.09.2017 – 28.12.2017 р.,

•ІІ семестр – 15.01.2018 – 25.05.2018 р.

 

Канікули :

•осінні - 30.10 – 05.11,

•зимові – 29.12 – 14.01,

•весняні – 26.03 – 01.04.

Наказ по відділу освіти від 07.08.2017 №128 «Про підготовку до 2017-2018 навчального року»

Вручення документів про освіту провести для випускників

• 9-х класів – 13-15 червня 2018 року,

•11-х класів –  23-24 червня 2018 року .

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.

Навчальні програми

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2017-2018 навчальному році”

•Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланнями: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Початкова школа

        У 2017/2018 навчальному році  учні початкових класів навчатимуться за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від  05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Домашні завдання

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

У 1-му класі домашні завдання не задаються.

У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

у 2-му класі – 45 хвилин;

у 3-му класі – 1 години 10 хвилин;

4-му класі – 1 години 30 хвилин.

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

­ у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу;

­ у 2-­4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

­ у 1-­4 класах з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­-бальною шкалою: з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і  літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

Оновлення програм  5-9 класів у 2017 р.

 Схвалена розпорядженням КМУ від 14.12.16 №988-р Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Від предметоцентризму до дитиноцентризму

Необхідно змістити акценти у меті навчання. Кожна програма містить власну мету і завдання. Варто мати єдину мету базової освіти, а в навчальній програмі опис механізму її досягнення засобами відповідного предмета. У такому разі головним стає учень, який навчається, а не предмет, якому навчають.

Формування ключових компетентностей

•1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

•2. Спілкування іноземними мовами

•3. Математична компетентність

• 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

•5. Інформаційно-цифрова компетентність

• 6. Уміння вчитися впродовж життя

•7. Ініціативність і підприємливість

•8. Соціальна та громадянська компетентності

•9. Обізнаність та самовираження у сфері культури

•10. Екологічна грамотність і здорове життя.

•Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

Наскрізні змістові лінії

•Екологічна безпека та сталий розвиток

•  Громадянська відповідальність

•  Здоров'я і безпека

 • Підприємливість та фінансова грамотність

Очікувані результати навчання

• Знаннєвий компонент

• Діяльнісний компонент

• Ціннісний компонент

Навчальні програми націлені на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання займає перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.

Нормативна база щодо організації навчально-виховного процесу

Лист МОНУ від 27.07.2017 №1/9-413 “Про деякі питання щодо організації виховної навчальному році  роботи у навчальних закладах у 2017-2018 н.р.”

Учнівські олімпіади

•І етап – у жовтні 2017 року

• ІІ етап – у листопаді-грудні 2017 року

• ІІІ етап – у січні-лютому 2018 року.